Oblast životního prostředí

Veřejná kanalizace obce

Tato oblast se stala během volebního období 2014-2018 poměrně živě diskutovanou oblastí. A není divu. Jedná se o citlivou oblast s nevyjasněným názorem občanů a tak se dala diskuze i očekávat.

Důvodem byla bezesporu znovu otevřená otázka nutnosti řešení výstavby obecní kanalizace. Tuto otázku a také úkol jsme si kladli již při přípravě programu pro volby. Byla a je to naše priorita. A tak se tato otázka řešila hned z počátku.

V říjnu 2015 byla uspořádána první veřejná diskuze s občany na toto téma. V lednu 2016 byl zahájen průzkum s cílem zjistit technické možnosti a zejména stanovisko majitelů objektů k problematice napojení na připravovanou kanalizační síť. V dubnu 2016 proběhlo setkání občanů s projektantem, provádějícím průzkum, občané byli seznámeni s aktuálním stavem a výsledky průzkumu a mohli pokládat dotazy, na která bylo odborně projektantem odpovězeno. Již v říjnu 2016 byla představena Studie proveditelnosti splaškové kanalizace v obci a studie byla projednána na veřejném zasedání zastupitelů dne 9. 12. 2016. Byla vybrána jedna z předložených realizačních verzí.

Svatopluk Běrský - místostarosta byl pověřen odpovědnou osobou za přípravu investiční akce.

V září 2017 proběhlo osobní jednání mezi občany a projektanty s cílem upřesnit detaily budoucího napojení na plánovanou kanalizační síť.

V současné době probíhá zpracování detailního projektu do podoby, aby bylo možné - po schválení zastupiteli - podat žádost o dotaci a zahájit stavební přípravy. Toto však bude nutné - vzhledem k časové rozsáhlosti a náročnosti celé investiční akce provést v dalším volebním období.

Projekt Kanalizace obce na webu obce


Mechanizace v obci

V rámci řešení průběžných provozních otázek na obci došlo postupně k významné modernizaci výbavy techniků obce.

Byl pořízen zcela nový nákladní vůz jako náhrada za dosluhující Avii, zakoupen drtič větví, jako podpora zpracování bioodpadu, zakoupena samohybná motorová sekačka na zvládnutí velkého množství trávy na pozemcích obce. Zázemí technické údržby obce bylo posíleno o malotraktor KUBOTA.

Je zřejmé, že naše působení i v této oblasti je vidět a má své výsledky. Některé z akcí byly podpořeny dotačním titulem a tak obec nemusela vynakládat vlastní finanční prostředky v plné výši.

Nový malotraktor

Drtič větví

Nákladní automobil


Ukládání popelnic

drobný projekt, který ale významně ovlivnil kvalitu lokálního bydlení v obci.
Dlouhodobě měla obec řešen sběr a následný odvoz směsného odpadu prostřednictvím velkých kontejnerů. Tato praxe byla finančně velmi náročná a místo uložení kontejnerů nebylo příliš vábné.

Proto byl na návrh Vladimíra Kutlvašra pořízen v březnu 2015 nejprve jeden, posléze po zjištění praktického pozitivního vlivu, další dva dřevěné přístřešky pro ukládání potřebného množství popelnic. Došlo tak ke zkulturnění místa úložiště, ale také k nemalým finančním úsporám.

Projekt - ukládání popelnic


V oblasti Životní prostředí se tedy nemáme za co stydět - náš volební program byl naplněn a nastartovaný velký projekt veřejné kanalizace byl dotažen těsně před rozhodnutí o realizaci. Rozhodnutí ale padne v dalším volebním období. Věříme, že bude také nakonec realizován.