Sociální péče a zdravotnictví

Tato oblast nepatřila do gesce zastupitelů a radních našeho volebního sdružení. Nicméně i my jsme se zde zasadili o plnění svých volebních cílů.

Hlavním bodem podpory v toéto oblasti je příprava podkladů pro připravovaný projekt přestavby místní fary na dům seniorů. Cílem plánované investiční akce je rekonstrukce a přístavba bývalé fary v Janovicích a vytvoření místa pro seniorské bydlení včetně potřebného zázemí. V průběhu volebního období byla podpořena myšlenka zakoupení fary a realizovány přípravné studie proveditelnosti. Nyní je zpracováván projekt a po jeho dokončení by mělo dojít k vypracování a podání žádosti na poskytnutí dotačního titulu a zahájení realizace.

Projekt řeší a má v kompetenci Svatopluk Běrský - místostarosta.