Slovníček pojmů

Právní postavení obce
Orgány obce a jejich vztahy - zastupitelstvo
Orgány obce a jejich vztahy - rada obce
Orgány obce a jejich vztahy - starosta obce
Orgány obce a jejich vztahy - obecní úřad
Výbory, komise a zvláštní orgány obce
Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce
Principy dobré veřejné správy


Principy dobré veřejné správy

 
Zastupitelstvo obce se jako vrcholný orgán místní samosprávy řídí a při svém jednání a rozhodování se v prvé řadě opírá o právní řád České republiky. Z širšího hlediska do něho můžeme zařadit i Principy dobré veřejné správy, jejichž uplatňování se dnes stále víc požaduje nejen v oblasti státní správy, ale právě i samosprávy. Principy lze charakterizovat jako soubor požadavků a vlastností, které by měl naplňovat výkon veřejné správy v podmínkách moderního státu. Jinak řečeno, jde o způsob chování orgánů veřejné správy.
 
Každý, kdo vstupuje do vztahu s občanem, s adresátem veřejné moci, je povinen v obecné rovině jednat dobře a spravedlivě, prostě tak, aby byly vyřízeny oprávněné požadavky klientů k jejich spokojenosti a nedocházelo k obtěžování osob přehnanou byrokracií, průtahům a jiným nežádoucím důsledkům. Principy dobré správy jsou totiž jakýmisi dobrými mravy veřejné správy.
 
Jedním z konkrétních projevů Principů dobré veřejné spávy jsou zásady správního řízení obsažené ve správním řádu. Jde mimo jiné o zásadu zákonnosti, zákazu zneužití pravomoci, zásadu ochrany dobré víry a veřejného zájmu, zásadu proporcionality, zásadu nestranného postupu a legitimního očekávání či zásadu veřejné správy jako služby veřejnosti. Členové zastupitelstva by měli na tyto zásady dbát. Jde například také o co nejširší míru zveřejňování úkonů zastupitelstva obce, o princip transparentnosti či otevřenosti všem samosprávným postupům a rozhodnutím. Konkrétním projevem transparentnosti je třeba vysílání záznamu jednání zastupitelstva obce v kabelové televizi, účast zástupců opozice a kontrolních orgánů při výběrových řízeních. Mnohým rozhodnutím rady obce, která je ze zákona neveřejná, předchází odborná diskuze v komisích rady obce. Požadované Principy se mohou odrážet i v maximální pracovní době úřadu, po kterou jsou úředníci připraveni řešit záležitosti klientů. Klasicky zažité pondělky a středy jako dny úřední jsou dávno minulostí. Není žádnou novinkou, že se klienti mohou objednávat prostřednictvím e-mailu a vyřízená podání s možností vyzvednutí se jim oznamují pomocí sms.
 
Nezapomínejme na princip veřejnosti. Špatný by byl ten volený zástupce, který by s voliči vstupoval do interakce pouze v období voleb. Radnice dbalá uvedeného principu pravidelně pořádá hovory s občany, jejichž téma je primárně samosprávné – výstavba, opravy, program rozvoje obce. Ale mnohdy mohou zaznívat z úst veřejnosti i hodnocení postupů odborů vykonávajících státní správu. Pouze z těchto názorů můžeme dotvářet veřejný zájem a získávat zpětnou vazbu na legitimní očekávání. Veřejnost je ta, která určuje cíl cesty či jednotlivé mety jejího směřování. Představitelé veřejné moci jen hledají nejvhodnější cestu jak efektivně, hospodárně, rychle a bezpečně tohoto cíle dosáhnout.
Úřad je zastřešující pojem pro kolektiv lidí, kteří jsou ze zákona nadáni určitými pravomocemi a tomu odpovídající odpovědností. Aby se tyto kompetence úřadu uplatňovaly v intencích toho, co jsme výše popsali, musí mít i jeho zaměstnanci určité kvality a vlastnosti. Navíc je musí neustále obohacovat a aktualizovat. Jinými slovy musí se stále učit. Tyto požadavky můžeme souhrnně označit jako princip erudice. Jenom orientovaný úředník dokáže vhodně aplikovat základní zásady správního řízení ve svém rozhodování, jen znalý pracovník dokáže objektivně zhodnotit stav věci, zachovávat procesní rovnost, odstraňovat rozpory či řešit věci smírnou cestou, jen objektivně informovaný zastupitel rozhoduje nestranně a v zájmu obce.
I z tohoto důvodu probíhají na mnoha úřadech školení, vypracovávají se procesní mapy v rámci certifikace ISO 9001. Zakládají se odborná kolegia, kde se probírají komplikované do více odborností zabíhající záležitosti obce.