S čím přicházíme:

Nabízíme v podstatě nové tváře jako kandidáty do zastupitelstva.

Nabízíme kandidáty, kteří přináší zkušenost s prací pro lidi.

Nabízíme kandidáty, kteří mají „otevřenou hlavu“ a logické myšlení.

Nabízíme kandidáty, kteří mají za sebou mnoho práce pro své okolí.

Nabízíme kandidáty, kteří jsou odhodláni prosadit své názory a myšlenky.


 

Čeho chceme dosáhnout:

Obnovíme zastupitelstvo a přineseme nový pohled na možný rozvoj obce a využití prostředků obce.

Budeme se snažit setřít rozdíly vnímání občanů na dění v obci, najdeme společné a styčné body a pomocí nich se pokusíme propojit všechny občany obce ve skupinu lidí, kteří táhnou za jeden provaz.

Budeme prosazovat zásadní obrat v přehlednosti a dostupnosti informací, které obec poskytuje.

Přineseme aktivní přístup k podpoře získávání grantů a dotací pro obec, ale i pro aktivní občany obce s cílem zlepšení prostředí obce a zkvalitnění života občanů.

Nastartujeme diskuzi na téma "Centrum volného času", neboť je zřejmé, že možnost sportovního vyžití pro naše děti a mládež je v obci potřebná a žádaná.

Sociální služby po seniory a občany s handicapem vidíme jako oblast, která si zaslouží naší společnou pozornost, chceme podpořit hledání přijatelného řešení.Co chceme uskutečnit:

Investiční činnost

- zajistit zpracování projektové dokumentace pro realizaci kanalizace středu obce Janovice včetně přípravy na vybudování čističky odpadních vod,

- zajistit zpracování podkladů pro realizaci systému chodníků v obci Janovice a v místní části Janovice - Bystré,

- nastartovat projekt zateplení objektů ve správě obce,

- najít prostor pro vytvoření dětského hřiště.

Finance

- udržet kladné hospodaření s obecními financemi,

- aktivně vytvářet nové finanční zdroje pro investice v obci (zvýšení příjmů obce, aktivní získávání dotací  a podobně).

- podporovat zájmové a podnikatelské aktivity, které přispívají k rozvoji obce a vytvářejí nová pracovní místa pro spoluobčany.

Sociální péče a zdravotnictví

- poskytovat sociální péči těm, kteří ji skutečně potřebují,

- vytvářet pečovatelské pobytové, stacionární i terénní služby pro místní seniory v případě jejich zájmu,

- zahájit spolupráci a podporu institucí zajišťující pečovatelskou službu našim občanům,

- podporovat soukromou lékařskou praxi v obci,

- vytvářet pracovní příležitosti formou práce ve prospěch obce.

Životní prostředí

- prosazovat osobní odpovědnost občanů za vzhled obce a péči o životní prostředí,

- připravovat projektovou dokumentaci na odkanalizování obce za podmínky získání dotací,

- získávat dotace z rozpočtu ČR a fondu EU na zlepšení životního prostředí v katastru obce Janovice.

Doprava - silniční hospodářství

- zajistit nezbytnou dopravní obslužnost obce,

- úzkou spoluprací s majiteli silnic vytvářet tlak na řádnou údržbu silnic a silničních mostů v obci.

Školství

- ve spolupráci s vedením Základní školy vytvářet podmínky pro zlepšení vyššího naplnění počtu dětí ve škole.

Kultura a sport

- podporovat zájmové a sportovní organizace a spolky,

- podporovat jednotlivce reprezentující obec,

- podporovat kulturní, sportovní a společenské akce v obci.

Cestovní ruch

- podpora informovanosti o místních památkách, malebném okolí a zajímavostech v katastru obce,

- zlepšit propagaci obce v médiích a na internetu,

- podpořit rozšíření cyklostezek v obci a jejich značení.