Komunikace

tato oblast patřila mezi stěžejní oblasti, kterou jsme měli zájem významně ovlivnit.

Viděli jsme problémy v těchto oblastech:

- kvalita a zejména množství poskytovaných informací ze strany OÚ,
- nedostupnost informací o dění na OÚ,
- minimálně poskytovaných informací o dění v obci (v podstatě jen nekvalitní fotografie bez popisů a komentářů),
- zastaralý web, který nesplňoval zákonné požadavky ani požadavky uživatelů na něj kladené,

žádný alternativní komunikační kanál mezi obcí a obyvateli.

Proto také byla ihned z počátku volební periody třízena zcela nová komise rady obce - > Komise pro komunikaci s veřejností.
Cílem této komise bylo navrhnout a připravit, případně i doručit vhodná řešení výše uvedených problémů.


Nový web obce

Prvním cílem, na kterém jsme začali pracovat, byly dokumenty, definující nový web. Byla postavena Redakce webu s úkolem připravit návrh zcela nového webu, vybrat vhodného dodavatele, nastavit systém webu a hlavně zahájit jeho plnění.

Nebyla to jednoduchá činnost, ale již na počátku roku 2015 byly připraveny základní teze nového webu a v polovině roku 2015 vybrán vhodný dodavatel a zahájen práce na plnění webu nového. Základní dokumenty byly ze starého webu přesunuty do nového, vytaženy byly všechny cenné fotografie. Souběžně se zahájením akce Janovický den obce 2015 byl nový web spuštěn.

Redakce webu hledala vhodný provozní model tak, aby bylo možné zajistit průběžnou aktualizaci webu a zajistit spolupráci se všemi spolky obce při získávání potřebných fotogafií a dokumentů o proběhlých akcích.

V lednu 2016 jsme náš nový web přihlásili do celostátní soutěže Zlatý erb 2016. Zde jsme hned napoprvé získali první místo na úrovni MS kraje  a v druhém kole pak výtečné druhé místo na celostátní úrovni. Pro místo jsme také získali v hlasování veřejnosti.

Úspěch povzbudil všechny členy redakce a tak samozřejmě po dalším roce a průběžných úpravách webu následovala přihláška do soutěže Zlatý erb 2017. Zde jsme získali opět první místo (z důvodu nastavených pravidel soutěže jsme nepostoupili do celostátního kola). Úspěch pokračoval i v roce 2018 - opět první místo v Krajské soutěži.

Zároveň vzrostl počet shlédnutí webu obce - nyní měsíčně web navštíví cca 2.600 unikátních návštěvníků za měsíc. Automatický redakční systém rozesílá informaci o aktualizaci webu na 300 emailových adres. O web je zájem a to je známka jeho kvality.

Web obce - dokumenty redakce


Podpora tvorby fotografií z akcí a správce webu

V průběhu doby se ukázalo jako nezbytné vytvořit podmínky pro pořizování fotografií z akcí pořádaných obcí i z akcí, pořádaných sdruženími a spolky v obci.

Proto byla v roce 2017 pořízena sada fotoaparátu, blesku a stativu s příslušenstvím. Sada je poskytována jako zápůjčka i pro jiné akce, než akce, organizované obcí.

Zároveň bylo v závěru roku 2017 zřízeno nové pracovní místo - správce webu. Tím byla zabezpečena nezávislost údržby webu na Komisi pro komunikaci s veřejností a vytvořeny podmínky pro zachování činnosti a aktualizace webu i v dalším období.


Kalendář obce

Pro rok 2016 byl vydán obecní kalendář obce. Bylo tak obnoveno dřívější vydávání kalendáře (poslední byl vydán pro rok 2014) pro domácnosti občanů v obci. Kalendář byl věnován fotodokumentaci akcí, probíhajících v obci. Autorem a koordinátorem výroby byl Vladimír Kutlvašr, který také poskyl 70% fotografií. Pro další rok (2017) byl Vladimírem Kutlvašrem připraven další kalendář, mapující probíhající akce v obci a pro rok 2018 byl připraven ve spolupráci s kronikářkou obce Janou Kutlvašrovou speciální kalendář, věnovaný archivním fotografiím starých stavení a roubenek v obci. Poslední kalendář - na rok 2019 - připravuje Vladimír Kutlvašr s tematikou historie a současnosti proběhlé akce Ondrášovské slavnosti.

Kalendář obce na webu


Aplikace Česká obec

na základě pověření rady obce byla vybrána, upravena a zprovozněna v roce 2018 mobilní aplikace, přinášející nový komunikační kanál. Jedná se o mobilní aplikaci pro Android a iOS, která on-line přináší informaci o nových článcích na webu (oblast Byli jsme u toho), upozorňuje na akce v kalendáři a dokáže předat i aktuální krátké informace z OÚ.

Aktuálně má aplikaci staženo 133 majitelů mobilního telefonu.

Česká obec na webu


Vitríny obce

Na počátku činnosti Komise pro komunikaci s veřejností byl řešen i další komunikační kanál obce s občany. Byla vytipována vhodná místa (většinou zastávky autobusu) do kterých byly instalovány zaslekné vitríny. Vitríny zajistil a daroval obci Vladimír Kutlvašr.

Instalace byla provedena svépomocí komise v průběhu dubna 2015 až ledna 2016. Aktuálně je zajišťována pravidelná aktualizace obsahu devíti vitrín redakcí webu.

Vitríny na webu obce


Mikroregion

Po celé volební období byl prováděn sběr, příprava a předávání podkladů pro další čísla vydávaného Mikroregionu. Péčí Vladimíra Kutlvašra bylo připraveno celkem 36 vydání Mikroregionu za obec Janovice.

Byla nastavena jasná pravidla pro přípravu a vydávání, navázána komunikace se zdroji podkladů (web obce, spolky i ZŠ a MŠ Janovice). Během doby se podařilo rozšířit plochu tisku v MR za obec a vícenásobně prosadit článek a fotografie na titulní stránku Mikroregionu. Dle ohlasu čtenářů jsou ceněny nejen přinášené informace, ale i kvalita poskytovaných fotografií (většinou z fotoaparátu Vladimíra Kutlvašra).

Mikroregion na webu obce


 

Tuto oblast považujeme za klíčovou. Do voleb jsme šli s cíly z této oblasti a na konci volebního období můžeme zkonstatovat jejich splnění.