JAK NA TO - v první fázi - samozřejmě uspět ve volbách

Ono to tak jednoduché samozřejmě není, ale je nutné zkonstatovat, že dostatečný počet volebních hlasů v komunálních volbách je nezbytnost.

Právě hlasy voličů totiž umožní naši účast ve správě obce ve formě účasti v zastupitelstvu obce. Pro získání hlasů našich voličů jsme udělali hodně, alespoň jsme se o to snažili. Snad to bude mít na přízeň voličů pozitivní vliv.

Správa obce je ryze demokratická záležitost. Každé rozhodnutí, které zastupitelé obce udělají, je přísně podřízeno souhlasem a schválením většiny zastupitelů. Při diskuzích s voliči jsme někdy naráželi na otázku, která by se dala vyjádřit takto: "Co vlastně uděláte pro nás?". Otázka je to pochopitelná, je jednoduchá, ale velmi těžko se na ni odpovídá. A je to těžké právě proto, že správa obce je demokratická záležitost. Nejde tudíž až tak  o to, co chceme, ale o to, co se nám podaří prosadit, jak získat pro věc ostatní zastupitele tak, aby došlo ke schválení a tedy i k žádoucí realizaci uvažovaného cíle.

Nemůžeme tedy nyní před volbami slibovat, co vše dokážeme a čím přispějeme, to bychom museli automaticky počítat s nadpolovičním počtem hlasů všech zastupitelů, ale můžeme alespoň ukázat, kam chceme napřít svou vůli a  co chceme prosazovat.


Takže, co tedy?

Probereme se postupně našimi zveřejněnými cíly a pokusíme se nastínit, jak vlastně chceme cílů dosáhnout.


A co chceme uskutečnit:

Investiční činnost

- zajistit zpracování projektové dokumentace pro realizaci kanalizace středu obce Janovice včetně přípravy na vybudování čističky odpadních vod,

- zajistit zpracování podkladů pro realizaci systému chodníků v obci Janovice a v místní části Janovice - Bystré,

- nastartovat projekt zateplení objektů ve správě obce,

- najít prostor pro vytvoření dětského hřiště.

Naše cesta:

To, že naše obec potřebuje dobrý kanalizační systém a možnost ekologického zpracování odpadů je zřejmé. A je to zřejmé již dlouhodu dobu. Je to také velmi investičně náročný systém. Aby bylo možné vůbec uvažovat o realizaci celého systému, je nutné nejprve mít představu o finanční i technické náročnosti takové stavby. To, co se dosud nepřipravilo a neudělalo, má nyní primární význam. Je naprosto nezbytné vytvořit finanční rezervy z prostředků obce, jasně si stanovit, co obec neudělá a kde si vytvoří finanční rezervu, stanovit, za jak dlouho bude reálné o získání dalších finančních prostředků (třeba ve formě dotačních titulů) vůbec uvažovat. Čas rychle letí, hodně ho již uletělo a moc ho k dispozici již nemáme.

Chodníky - v současné době hodně diskutovaný problém. Výstavba chodníků je závislá na rozhodnutí o stavbě kanalizačního systému. Proto tento problém uvádíme na druhém místě. Pokud nebude zřejmé, v jakém rozsahu se bude realizovat kanalizace, nelze realizovat ani chodníky ve velké části obce.

Snížení ekonomické náročnosti objektů ve správě obce, zateplení domů, se provádí jak na běžícím pásu. Mnoho majitelů objektů  zateplení již provedlo, mnoho toto opatření plánuje. Obec musí v krátké době zvážit ekonomiku provozu vlastních objektů. Opět - jedná se o přípravu a hlubokou analýzu a následovat musí rozhodnutí o tom jakým směrem dále pokračovat.

Takže -> analýzy limitních termínů, stanovení časové a finanční náročnosti pro přípravné projektové práce, shoda v zastupitelstvu (rozhodnutí o stavbě), zjištění podmínek plnění dotačních titulů, hledání případných investičních partnerů, hledání finančních partnerů, nastavení časového harmonogramu. Je toho hodně. Součástí musí samozřejmě být i vlastní studium a hledání možností získání dotačních titulů, neboť bez nich se zřejmě neobejdeme.
Nezbytností je příprava a sjednocení se na tzv.:dlouhodobém programu rozvoje obce. Program by měl být samozřejmě podpořen tvorbou právních a odborných dokumentů: strategický plán, územní plán, regulační plán, územní studie a podobně.

Dětské hřiště - o realizaci volají občané již dlouho a někdy i poměrně úpěnlivě. Zatím se jim dostalo výstavby víceúčelového hřiště, ale tam si děti moc her neuhrají. Tento problém sem patří, neboť se jedná o poměrně finančně náročnou záležitost, která má pak další nutnou stránku - zajištění provozu. Opět, stejně jako v předchozích bodech - je nutné se nejprve v rámci zastupitelstva shodnout, zda hřiště chceme, pokud ano (a to my podporujeme), tak jak velké, jak vybavené a mnoho dalších otázek a rozhodnutí. A pozor, nejsou výjimkou dětská hřiště, která jiné obce chtěla a podpořila, ale na výstavbu nepotřebovala vynaložit žádné velké finance. Jde jen o to využít všech možností, peníze nemusí být v ruce či na účtu. O peníze lze také žádat v rámci různých grantů, jen je potřeba aktivně hledat a shánět (příklad? viz třeba úprava hrací plochy u Bystřanky na Bystrém).
 

Finance

- udržet kladné hospodaření s obecními financemi,

- aktivně vytvářet nové finanční zdroje pro investice v obci (zvýšení příjmů obce, aktivní získávání dotací  a podobně).

- podporovat zájmové a podnikatelské aktivity, které přispívají k rozvoji obce a vytvářejí nová pracovní místa pro spoluobčany.

Naše cesta:

Rozpočty obce mohou být z finančního pohledu různé. Nejjednodušší je vyrovnaný rozpočet. Ten se vyznačuje stejně vysokými náklady a příjmy. Obec hospodaří vyrovnaně. Lze to pokládat a vykládat jako velký úspěch. Ale je to skutečně dobře? Má obec s vyrovnaným rozpočtem vytvořeny rezervy pro nutné velké investiční akce? Ze zákona musí mít obec vytvořen dlouhodobý finanční plán - rozpočtový výhled. Naše obec má schválený výhled na léta 2015 až 2018. No schválně, najdete ve výhledu náznak na vytvoření rezervy pro přípravu výše uvedených nutných investičních akcí?  

Takže -> je nezbytné, aby si obec vytvořila dlouhodobý plán investiční výstavby a dalšího rozvoje. Abychom mohli obec v budoucnu významně rozvíjet, je nutné včas pamatovat na finanční rezervy a ty si také zajistit, nebo sehnat. 

A problematika podpory zájmových a podnikatelských aktivit? To s rozvojem obce velmi úzce souvisí. Jakákoliv - i malá aktivita občanů obce, která s sebou přináší i dílčí rozvoj a zvelebení obce, je žádoucí. A obec, pokud chce nadále zvyšovat svou úroveň, musí nezbytně tyto aktivity podporovat. Dá se s nimi, mimo jiné, i významně šetřit rozpočet obce. A totéž platí u podpory podnikatelské činnosti v obci a to zejména v oblasti poskytování služeb.


Sociální péče a zdravotnictví

- poskytovat sociální péči těm, kteří ji skutečně potřebují,

- vytvářet pečovatelské pobytové, stacionární i terénní služby pro místní seniory v případě jejich zájmu,

- zahájit spolupráci a podporu institucí zajišťující pečovatelskou službu našim občanům,

- podporovat soukromou lékařskou praxi v obci,

- vytvářet pracovní příležitosti formou práce ve prospěch obce.

Naše cesta:

Toto je hodně široká oblast, je zároveň i velmi citlivá a nelze ji odbýt nějakým jednoduchým závěrem. Starší a staří občané obce si zaslouží naši péči a podporu. Sami všichni dobře víme, že čím je člověk starší, tím hůře se mu přijímá jakákoliv změna. A ve stáří jsou změny někdy velké a mnohdy i nečekaně velké. Nelze zde připravit univerzální recept na řešení jakékoliv situace.

Takže -> navrhujeme rozšířit obsah a úkoly "Sociální komise", která kromě dosud zajišťovaných činností bude mít za úkol provést detailní analýzu stavu sociální péče poskytované a zajišťované obcí a navrhnout ve spolupráci s přizvanými odborníky vhodný postup a řešení situace v obci. Totéž je nutné zajistit i v dalších oblastech, které souvisí se zdravotnictvím.


Životní prostředí

- prosazovat osobní odpovědnost občanů za vzhled obce a péči o životní prostředí,

- připravovat projektovou dokumentaci na odkanalizování obce za podmínky získání dotací,

- získávat dotace z rozpočtu ČR a fondu EU na zlepšení životního prostředí v katastru obce Janovice.

Naše cesta:

Životní prostředí je téma, kterému všichni rozumí a jeho stav každý vnímá poměrně intenzivně. Když však jde o činy, nikoliv jen slova, nastávají komplikace. Naším cílem je zapojit do řešení problematiky našeho životního prostředí občany. Těžko uchopitelný pojem, jako je životní prostředí, si zaslouží mít oporu v odborných stanoviscích a analýzách. 

Takže -> navrhujeme rozšířit činnost "Komise pro životní prostředí" o další činnosti, související s komplexním pojmem "životní prostředí". Skutečně nemůže být příliš účinné uspořádat několik přednášek s nízkou účastí a na WEBu obce upozornit na existenci dotačního titulu "kotlíkovné"
Občané potřebují nejen detailní informace, ale potřebují i dovysvětlení, propojení informací a podporu obce. Odkaz typu "přečti si a zachovej se"  nebude mnoho účinný. Podstatně větší účinnost je pak v případě, že zástupce obce vytipuje problémové místo, osloví majitele objektu, vysvětlí o co jde a pomůže vyplnit a tředa i zprostředkovat podání žádosti. To vše jde a my bychom rádi, aby to také takové bylo ve skutečnosti. A co takhle přímá podpora obce - třeba návratná půjčka? Ale buďme při zemi - jsme přesvědčeni, že pokud občané budou mít potřebné informace a obec pomůže s jejich rozklíčováním, bude chování občana jiné, ne na základě omezující vyhlášky, ale na základě pochopení problému a jeho dobrovolného spoluřešení.


Doprava - silniční hospodářství

- zajistit nezbytnou dopravní obslužnost obce,

- úzkou spoluprací s majiteli silnic vytvářet tlak na řádnou údržbu silnic a silničních mostů v obci.

Naše cesta:

Několikráte na veřejných zasedáních obce byla řešena dopravní obslužnost nad rámec dopravní obslužnosti území kraje. Zlepšení spočívalo v převedení jisté částky finančního obnosu na dopravní společnost. Vykoupením bylo prodloužení či zavedení autobusové linky. Nezdálo se však, že zastupitelé věnovali dostatečnou pozornost problému, že nepožadovali detailnější podklady pro své rozhodnutí. Dopravní obslužnost je poměrně hodně diskutovaná problematika mezi občany. Zaslouží si skutečně detailní analýzy a velké zvažování, zda se vyplatí dotovat ten či onen konkrétní spoj. A obslužnost se musí pojmout jako systém, ne řešení jednoho spoje.

Takže -> navrhujeme provést hlubokou analýzu využití dopravních spojů, spolu s občany diskutovat jejich potřeby, zakomponovat do systému i předpokládané potřeby. Zapojit do diskuze co nejvíce uživatelů veřejné dopravy. Z diskuzí a z vlastních zjištění pak automaticky vyplývají potřeby obce v oblasti údržby silnic a silničních mostů. Zde musí pověřený zástupce obce důsledně hájit zájmy občanů a obce za využití všech dostupných nástrojů a nespokojit se se suchým konstatováním - " informoval jsem správu o špatném stavu můstku".


Školství

- ve spolupráci s vedením Základní školy v Janovicích vytvářet podmínky pro zlepšení vyššího naplnění počtu dětí ve škole.

Naše cesta:

Máme pěknou základní školu i školku. Z diskuzí však vyplývají postesky na jedné straně - škola by potřebovala více dětí a občané by měli dávat své děti právě do naší školy. Na druhé straně lze zaslechnout - OK, ale to by musela škola poskytnout více přidané hodnoty a navíc, jedu ráno do práce, a tak děti s sebou odvezu do školy "po cestě".

Takže -> dosud užité řešení spočívá v poskytnutí rodičům příspěvek na každé dítě. Je to řešení? Ano, je to pro rodiče jistý přínos, ale zvýšil se počet přihlášených dětí po poskytnutí příspěvku? Myslím, že by bylo lépe provést důkladnou analýzu a zjistit, co skutečně rodičům brání v tom, aby jejich děti navštěvovaly zrovna naši ZŠ. Možná, že se jedná o aktivity školy nad rámec výuky, možná v tom, že mají třídy hodně dětí a třeba i ve výše zmíněné dopravní obslužnosti, v možnosti pobytu dětí po výuce... těch důvodů může být více. Rozhodně lze se získanými závěry účinně pracovat a pokusit se rozhodující faktory ovlivnit.


Kultura a sport

- podporovat zájmové a sportovní organizace a spolky,

- podporovat jednotlivce reprezentující obec,

- podporovat kulturní, sportovní a společenské akce v obci.

Naše cesta:

Když jsem navštěvoval spolu s kolegou v rámci roznosu volebních lístků občany jak v Janovicích tak i na Bystrém, nebylo možné přehlédnout více či méně skrytý problém. Na obou stranách pomyslného kopce se konají obětavými lidmi různé akce, většinou s velkým úspěchem a zájmem. Ne vždy se daří koordinovat jednotlivé akce tak, aby bylo možné je současně navštívit, protože se časově překrývají.
Zájmové spolky a sdružení samostatně "bojují" o příspěvky, které může na jejich činnost poskytnout obec a obec je poskytuje. Jsou však všechny tyto příspěvky účinné?
Část aktivit a činností, které se na obci dějí, souvisí s mládeží a tedy i se školstvím.
Bylo by vhodnější, kdyby existoval systém, který by byl schopen jednoduchým způsobem:
1. koordinovat jednotlivé činnosti, například společným kalendářem akcí,
2. sledovat, vyhodnocovat a třeba i navrhovat poskytování dalších příspěvků,
3. vyhledávat další možnosti a upozorńovat na nové, dosud nepodporované činnosti a to i jednotlivců,
4. úzce spolupracovat se školou.

Takže -> poměrně jednoduché řešení může spočívat ve využití stávající "Kulturní a sportovní komise" , ale zásadním způsobem změnit a rozšířit její činnost.
Mělo by se jednat více o sledování aktivit, vyhledávání aktivit nových. Samozřejmostí musí být úzká komunikace a spolupráce s aktivními spolky a sdruženími v obci. Základním kamenem by měla být koordinační činnost  v obci - tedy tvorba a udržování "Kalendáře akcí obce Janovice". Komise by měla navrhovat způsob a čerpání příspěvků.
Jedná se o velkou změnu náplně komise,  je tedy vhodné i změnit název komise na "Komise volnočasových aktivit a školství".


Cestovní ruch

- podpora informovanosti o místních památkách, malebném okolí a zajímavostech v katastru obce,

- zlepšit propagaci obce v médiích a na internetu,

- podpořit rozšíření cyklostezek v obci a jejich značení.

Naše cesta:

Máme pěknou přírodu kolem obce, jsme v oblasti na dohled od Lysé hory, můžeme se stát výchozí oblastí pro návštěvu Beskyd. K tomu je ale nutné maximalizovat množství informací o naší obci, o našich zajímavostech v okolí a památkách. Je nezbytné vytvořit informační systém, pomocí kterého se zvýší zájem o naši obec. Obec by měla podporovat cestovní ruch všemi dostupnými prostředky a těch prostředků, které lze využít, je mnohem více, než se v současnosti využívá.

Takže -> je nutné zmapovat pěkná místa v obci a v okolí obce. Zvýšit jejich atraktivitu, podpořit některé podnikatelské aktivity vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty naší obce pro cestovní ruch. Vytipovat vhodné komunikační kanály a ty pak využít pro předání informací pro turisty a návštěvníky obce.


Komunikace s občany obce

- budeme prosazovat zásadní obrat v přehlednosti a dostupnosti informací, které obec poskytuje.

Naše cesta:

komunikace obce a občany vykazuje některé nedostatky, které je nutné odstranit a zlepšit. WEB obce je vizitkou každé obce bez rozdílu, zda se jedná o malou či velkou obec. Náš WEB obce sice obsahuje povinné infomace a údaje, ale ruku na srdce - je skutečně přehledný a lze na něm najít potřebné infomace? Zkusili jste například najít, jaké máme Výbory a komise? Kliknutím na volbu obdrží vás prohlížeč chybovou zprávu. Zkoušeli jste najít informaci o provozu nově otevřeného víceúčelového hřiště? Myslím, že na WEBu obce tato informace není (nebo jsem ji nenašel). Mezi povinné informace zřejmě patří i informace o Janovických kopečcích - to je ale sportovní akce a ještě z let kolem 2010 - tedy 4 roky stará. A takto bychom mohli pokračovat. 
Abychom si rozumněli, nejedná se o kritiku WEBu - jedná se o to, že problematika informování občana má své mezery a problematická místa. 
Občan musí mít potřebné informace "naservírovány" v co nejstravitelnější formě - tedy snadno uživatelsky naleznutelné a aktuální. A WEBovské stránky mohou být realizovány i přehledně tak, aby se v nich vyznal i občasný a nezběhlý uživatel internetu.
Ne všichni občani mají a používají internet. Pro ty druhé pak nezbývá než sledovat vývěsku, na které se dozví oficiální infomace, ale musí si pro ně dojít na OÚ. Další informace jednoduše nejsou dostupné. 

Takže -> jedná se o komplexní a dlouhodobý problém, v podstatě trvalý. Součástí komunikace obce a občana musí být i předávání infomací o dění v obci. Je nezbytné vtáhnout občany do problematiky komunikace. Proto navrhujeme vytvoření speciální "Infomační komise". Ta by měla za úkol nadefinovat skutečné potřeby občana hledajícího informace na WEBu naší obce a navrhnout redefinici obsahu a formy těchto stránek. Cílem musí být jednoduchý, přehledný, obsažný a živý WEB v podobě, kterou zvládne většina uživatelů.

Komise navrhne optimalizaci systému tištěných a infomačních materiálů a zváží, zda by nebylo dobré pokusit se opět oživit vydávání obecní tiskové periodiky. Cílem musí být i optimalizace obecního rozhlasu a varovného systému včetně předávání jednosměrných informací od obce na občana.
Komise připraví systém vhodné prezentace obce na veřejnosti.


Je hodně věcí, které by bylo potřeba udělat....

to, co předkládáme je jen zlomek nápadů. Je potřebné si ale uvědomit, že nápady a náměty jakýkoliv problém samy nevyřeší. Aby se cokoliv na obci událo, je nutná shoda zastupitelů, neboť právě zastupitelé jsou občany vybráni, aby obec spravovali. Je tedy nutné najít nutné konsenzus, na řešení se shodnout a pak se teprve dá něco řešit.

Věřím ale, že lze nad problémy diskutovat, vyměňovat si názory a hledat optimální řešení. A to vždy v zájmu občanů a obce. Mnoho věcí je dlouhodobého charakteru a vyžádají si hodně úsilí. To je zřejmé. Ale to neznamená, že se nedají udělat. Osobně jsem pozitivně naladěn.

Vladimír Kutlvašr