Investiční činnost v našem volebním období

Nastavené cíle s kterými jsme šli do voleb byly jasně stanoveny:

Kanalizace

V roce 2015 - tedy rok po našem nástupu byly nastartovány první přípravné kroky. Zahájeny byly první projektové kroky, nezbytné k dalšímu rozhodování o dalším vývoji. Studie kanalizace obce byla zadána v závěru roku 2016 a předložena občanům obce v roce 2016. V závěru roku 2015 proběhla veřejná diskuze na toto téma a na počátku roku 2016 byl zahájen průzkum splaškové kanalizace.

Na 16. veřejném zasedání zastupitelstva dne 25. 7. 2017 byl Ing. Svatopluk Běrský pověřen řízením projektu výstavby kanalizace v obci Janovice a k jednání s dotčenými orgány. Získali jsme tedy hlavní vliv na vývoj celého projektu a možnost jej pozitivně ovlivnit.

Studie proveditelnosti byla občanům obce představena na dalším veřejném projednávání zastipitelů dne 9. 12. 2016. Bylo zde také rozhodnuto o dalším realizačním postupu a výběru jedné z předložených variant.

V současné době probíhá detailní projektování pověřenou projekční kanceláří. Po ukončení projektu bude možné zodpovědně a na základě exaktních informací předložit k rozhodnutí zastupitelů další postup.

Pro přípravu řešení kanalizace v obco byl tedy udělán velký pokrok. První kroky k řešení ožehavého a dlouhodobě neřešeného problému byly učiněny již necelý rok po zahájení volebního období, v jeho průběhu pak postupně probíhalo upřesňování technického řešení a příprava na finanční krytí celé akce. Vzhledem k rozsahu celé akce bude řešení odkanalizování obce dokončováno v dalším volebním období, nicméně to zásadní - nastartování řešení celého problému a jeho dotažení až k fázi zpracování detailního projektu je velkým úspěchem.

Projekt odkanalizování obce na webu obce.


Strategický plán obce

Strategický plán obce je nezbytným dokumentem, na kterém je možné stavět velké investiční akce a také investovat za podpory dotačních titulů. Je to jednou z nezbytných podmínek některých dotačních tutulů.
Bylo tedy samozřejmé, že byl Strategický plán obce na období 2015-2020 plně podpořen jak na úrovni rady obce, tak i na úrovni zastupitelstva obce.

Strategický plán obce na webu obce.


Chodníky

Opět - dlouhodobě neřešený a občany požadovaný projekt. Díky činnosti Svatopluka Běrského, který problematiku chodníků od počátku koordinoval se podařilo ihned na počátku volebního období úspěšně dokončit výstavbu chodníku na Bystrém. Tato stavba byla realizována v závěru roku 2014.

Ihned po dokončená byly zahájeny přípravné práce na studii a následně na projektu chodníků v Janovicích. Byly připraveny tři etapy výstavby chodníků - I. a II. etapa zahrnuje obec Janovice, III. etapa pak pokračování chodníku na Bystrém. Nezaviněné průtahy při realizaci projektu pro první dvě etapy v obci Janovice způsobily, že se nepodařilo zahájit stavbu těchto etap a zahájení je plánováno v roce 2019. Naopak spolupráce občanů na Bystrém umožnila realizovat stavbu pokračování chodníku již v roce 2017. Podařilo se tak položit cca 550 m nového chodníku.

Chodníky na webu obce.


Rozšíření prostor Mateřské školy obce Janovice

V roce 2014 se ukázalo, že kapacita Mateřské školy v Janovicích je na své kapacitní hranici. Bylo rozhodnuto o okamžitém provedení stavebních úprav prostor Základní školy a přebbudování npro využití Mateřskou školou. Přípravou a stavbou byl pověřen místostarosta obce Ing. Svatopluk Běrský. Stavba byla  projektoivě připravena již v počátku roku 2015 a realizační práce byly zahájeny v červnu 2015. Slavnostní otevření pak bylo součástí Dne obce Janovice a první předškoláci mohli nové prostory vyzkoušet v běžném provozu 2. 11. 2015.

Jednalo se o první úspěšný projekt v našem volebním období.

V roce 2017 proběhla také dlouho požadovaná a potřebná rekonstrulce sociálního zařízení v prostorách ZŠ Janoviec.

Rozšíření prostor MŠ na webu obce.
Rekonstrukce sociálního zařízení na webu obce.


Rekonstrukce ZŠ Janovice

Tento projekt se připravoval téměř 2,5 roku a patří mezi projekty s velkou dotační částí. Součástí projektu je zateplení obvodového pláště budouvy, výměna všech oken a vybudování zcela nové vzduchotechniky. Stavba je kompletně dokončena pod vedením Svatopluka Běrského  a dne 4. 9. 2018 byla symbolicky přestřižena páska.
Jedná se o největší investiční akci dokončenou v tomto volebním období.

Rekonstrukce ZŠ na webu obce.


Drobné rozvojové investice

Investiční činnost není jen o velkých celcích s náročným rozpočtem. Běhen volebního období se podařilo aktivně naplánovat a realizovat řadu menších akcí jak v oblasti podpory vybavení obce potřebnou technikou, ale například i jednotek požární ochrany.

A tak bylo iniciativou zejména Ing. Svatopluka Běrského realizována řada malých akcí.

Drobných akcí je samozřejmě více, zde jsou vyjmenovány ty, které byly přímo inicializovány a hlavním podílem realizovány našimi kandidáty, případně aktivně podpořeny.