Finance

Obec v předchozím volebním období měla vypracován a schválen finanční výhled na léta 2015 - 2018. S novým volebním období 2014 - 2018 se ukázalo, že jednoduchý výhled jednoznačně nebude pro předpokládaný rozvoj obce stačit. Maximalizovala se snaha o využívání dostupných dotačních titulů. To  s sebou však přineslo poměrně velké nejistoty při zajišťování potřebného finančního krytí uvažovaných projektů.

A tak se muselo z dlouhodobého plánování - které je samozřejmě také nutné a pro obce povinné - přejít na operativní plánování financí v závislosti na plánovaných dotačních akcí, jejich přislíbené podpory a návratu vyzískaných finančních prostředků po realizaci akce. Bylo nutné po celé naše volební obdobé průběžně zvažovat pravděpodobnost získání dotační podpory, odhad dokončené realizace a odhad období, kdy byly vráceny investované prostředky ve formě dotace. To  s sebou přineslo i poměrně velké množství změn rozpočtů.

Myslím, že se však po celé období - zejména díky aktivní činnosti Svatopluka Běrského v oblasti velkých investičních akcí a vzájemné spolupráci na úrovni rady obce - udržet rozpočet obce v rozumných mezí a zároveň zajistit potřebné finanční krytí investičních akcí.